Ronijakaardi andmekaitsetingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad andmekaitsetingimused reguleerivad Eesti Ronimisliidu Julgestajakaartide Registri toimimiseks vajalikke isikuandmete kogumise, töötlemise, säilitamise ja avaldamise põhimõtteid.

1.2 Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Ronimisliit (edaspidi andmetöötleja).

1.3. Julgestajakaartide Registri eesmärk on võimaldada ronimissaalidel kontrollida, kas Eesti Ronimisliit on hinnanud inimese pädevaks ronimisseinal julgestama ja ronima ning omistanud talle selle tõendamiseks Julgestajakaardi.

1.3. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on inimene, kellele on omistatud Julgestajakaart ja kelle isikuandmed on kantud avalikku registrisse.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.


2. Isikuandmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja avaldamine

2.1 Andetöötleja kogub, töötleb, sälitab ja avaldab isikuandmeid ainult privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel.

2.2. Andmetöötleja kogub, töötleb, säilitab ja avaldab ainult nende inimeste isikuandmeid, kellele on omistatud Julgestajakaart ja kes on avaldanud soovi oma andmed registrisse kanda.

2.3. Andmetöötleja kogub, töötleb, säilitab ja avaldab ainult andmeid, mille andmesubjektid on ise andmetöötlejale avaldanud.

2.4. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.5. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.


3. Isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Isikukood;

3.1.3. Sünnikuupäev;

3.1.4. Telefoninumber;

3.1.5. E-posti aadress;

3.2. Andmetöötleja võib teha järgnevad andmesubjekti isikuandmed avalikult otsitavaks:

3.1.1. Ees ja perekonnanimi

3.1.2. Isikukood

3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p a):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

3.4. Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni inimene soovib, et tema andmed oleksid registrisse kantud ja maksimaalselt 5 aastat peale seda.

3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.


4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda andmetöötleja poole aadressil (julgestajakaart@ronimisliit.ee).

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.ronimisliit.ee kaudu.